Eko šola Eko šola

Organi šole

Organi šole so:

 • svet šole,
 • ravnatelj šole,
 • pomočnica ravnatelja,
 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • programski učiteljski zbori,
 • strokovni aktivi,
 • razredniki in
 • svet staršev.

Organi šole delujejo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter drugimi akti, ki urejajo njihovo delovanje.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude skupnosti dijakov ter jih seznanijo s svojimi stališči in odločitvami.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga:

Predstavniki delavcev zavoda StrgŠ Maribor:

 • Suzana Strmšek Turk
 • Maja Gradišnik Breznik
 • Bogdana Vratanar
 • Aleš Premzl
 • Darja Lesjak

Predsednik sveta šole je  mag. Aleš Premzl

Namestnica predsednika dr. Suzana Strmšek Turk

Predstavnik lokalne skupnosti (MOM):

 • Franc Kangler

Predstavnik ustanovitelja:

 • dr. Martin Kramar

Predstavniki staršev:

 • Sabina Vute
 • Zlatko Pišotek
 • Vincenc Mumel

Predstavnika dijakov:

 • Medina Gračić
 • Ervin Dvoršak

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Predsednica sveta staršev je Sabina Vute, podpredsednik Vincenc Mumel.

 Zapisnik 1. seje Sveta staršev 26. 9. 2017