Eko šola

Organi šole

Organi šole so:

 • svet šole,
 • ravnatelj šole,
 • pomočnica ravnatelja,
 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • programski učiteljski zbori,
 • strokovni aktivi,
 • razredniki in
 • svet staršev.

Organi šole delujejo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter drugimi akti, ki urejajo njihovo delovanje.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude skupnosti dijakov ter jih seznanijo s svojimi stališči in odločitvami.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga:

Predstavniki delavcev zavoda StrgŠ Maribor:

 • Suzana Golobb Strmšek
 • Simona Letnik
 • Bogdana Vratanar
 • Aleš Premzl
 • Darja Lesjak

Predsednik sveta šole je  mag. Aleš Premzl

Namestnica predsednika dr. Suzana Golobb Strmšek

Predstavnik lokalne skupnosti (MOM):

 • Vesna Mujaković

Predstavnik ustanovitelja:

 • dr. Martin Kramar

Predstavniki staršev:

 • Sabina Vute
 • Zlatko Pišotek
 • Barbara Jurički

Predstavnika dijakov:

 • Leila Furlan
 • Vinko Ana Mari

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Predsednica sveta staršev je Mateja Kontrec, podpredsednica Barbara Jurički.