Eko šola

Administrator

Srednje poklicno izobraževanje

Poklicni standard

ADMINISTRATOR

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Program traja 3 leta.

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti

* slovenščina * matematika * tuji jezik I * umetnost * naravoslovje * družboslovje * športna vzgoja

Strokovni moduli

Obvezni strokovni moduli:

temelji gospodarstva, administrativno poslovanje, informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje , upravni postopek

lzbirni strokovni moduli:

komuniciranje, tajniška opravila, trženje v sodobnem podjetju, zbiranje in obdelava podatkov

Odprti kurikul

pravo, poslovni bonton, zdravstvena vzgoja, tuji jezik 2 – jezik stroke, strojepisje in obdelava besedil, državljanska vzgoja, veščine pisnega in ustnega komuniciranja.

Module določi šola v dogovoru z delodajalci.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit iz slovenščine in izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

Izobraževanje lahko nadaljujete v programu ekonomski tehnik poklicno-tehniškega izobraževanja (poznan kot program 3+2). Po končanem poklicno-tehniškem izobraževanju lahko izobraževanje nadaljujete še v višjih, visokošolskih strokovnih programih ali nekaterih univerzitetnih programih izobraževanja oziroma se vključite v maturitetni ali poklicni tečaj.

Možnosti zaposlitve

V malih, srednjih ali velikih gospodarskih družbah, ustanovah in organizacijah za opravljanje raznovrstnih del na področju upravljanja, upravnih enotah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih …