Eko šola

Obvestila

OBVESTILO

 

Danes, 27. 11. 2019 bodo spremenjene učilnice za predavanja in sicer:  za program predšolska izpit razvojne psihologije bo v učilnici 16 (2. nad.), predavanja iz poznavanja blaga za program trgovec bodo v učilnici 14 (2 nad.).

Matematika po programu ekonomski tehnik in aranžerski tehnik danes, 27. 11. 2019 izjemoma ob 18.00 uri. 

 

V sredo 27. 11. 2019 bodo predavanja iz računovodstva ob 17.00 uri v učilnici št. 3.

 

 

Spoštovana udeleženka, udeleženec izobraževanja!

                                                                                          Maribor,  18. 10. 2019

Za nami  je prvi mesec predavanj. S skupnimi močmi smo prebrodili začetne težave. Vabimo vas, da se oglasite v pisarni izobraževanja odraslih v času uradnih ur in dvignete osebni izobraževalni načrt in indeks (če ga še niste). Iz osebnega izobraževalnega načrta je razvidno,  katere predmete morate opraviti v času šolanja – v šolskem letu 2019/20. Je  sestavni del vašega izobraževanja pri nas.

 Na oglasni deski so objavljeni redni in izredni izpitni roki. Izredni roki so od meseca novembra vsak ponedeljek, ob 18.00 uri v učilnici številka 1.

Opozarjamo vas, da se je potrebno na izpit prijaviti tri  delovne dni prej ter prijavo k izpitu pravilno izpolniti. Zapisnik o izpitu dvignete v pisarni izobraževanja odraslih.  Pomembna je številka indeksa, na podlagi katere objavimo rezultate na naši spletni strani ter na oglasni deski. Izpolnjen zapisnik oddate v pisarni izobraževanja odraslih  ali vržete v nabiralnik izobraževanja odraslih, ki je v avli šole.

Spremljajte obvestila na naši oglasni deski in spletni strani www.trgovska.si Nujne zadeve, vam pošiljamo preko mobilne naprave in sicer  www.najdi.si/

Opozorili bi vas tudi, da je v indeksu obvezna slika. Brez indeksa, ki dokazuje vašo identiteto v šoli,  ne morete pristopiti k izpitu.

Veliko učnih uspehov!

 

Na izpite se morate prijaviti najmanj tri delovne dni prej, s pravilno izpolnjeno prijavnico. Številka indeksa in slika sta obvezni. Plačana šolnina je pogoj, da lahko pristopite k izpitu. Možna je tudi prijava na naši spletni strani www.trgovska.si

 

VPIS V IZREDNO IZOBRAŽEVANJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja

Srednja trgovska šola Maribor, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle:

 • PROGRAM SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA TRGOVEC IN ADMINISTRATOR,
 • PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK, LOGISTIČNI TEHNIK IN PREDŠOLSKA VZGOJA,
 • PROGRAM POKLICNEGA TEČAJA: EKONOMSKI TEHNIK IN PREDŠOLSKA VZGOJA.

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2019/20

 • Trgovec (30 mest)
 • Administrator (25 mest)
 • Ekonomski tehnik – ssi (25 mest)
 • Ekonomski tehnik – pti (15 mest)
 • Ekonomski tehnik – pt (20 mest)
 • Predšolska vzgoja – ssi (16 mest)
 • Predšolska vzgoja – pt (15 mest)
 • Logistični tehnik – ssi (30 mest)
 • Aranžerski tehnik –  ssi (30 mest)

Pogoji za vpis

Vpisni pogoji so objavljeni v predmetnikih na spletni strani šole. Prijave k vpisu bomo zbirali od 20. junija 2019 do 5. 7. 2019 in od 16. 8. 2019 do 30. 9. 2018 v pisarni izrednega izobraževanja. Po 30. 9. 2018 bomo bomo vpisovali le, če bodo še prosta mesta.

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo prostih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli tisti kandidati, ki bodo prej oddali popolno vlogo za vpis.

Vpis 

Vpis bo potekal v pisarni izrednega izobraževanja predvidoma od 20. 6. 2019 do 30. 9. 2019, kasneje pa le, če bodo še prosta mesta. Za vpis potrebujejo kandidati osebni dokument, davčno številko, vsa spričevala oz. dokazila o dosedanjem izobraževanju, v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo. Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo z obveznostmi, ki jih mora kot udeleženec izobraževanja opraviti do konca izobraževanja, s hišnim redom in pravili izobraževanja odraslih. Ob vpisu kandidati predložijo dokazilo o plačilu vpisnine oz. prvega obroka šolnine.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo oz. zaključni izpit.

Način izvedbe in trajanje izobraževanja

V vseh programih poteka izobraževanje v kombinirani obliki predavanj in izpitov, pa tudi samoizobraževanja, konzultacij in izpitov. Programi srednjega poklicnega izobraževanja trajajo 2 oz. 3 leta, programi srednjega strokovnega izobraževanja trajajo 4 leta, program poklicno tehniškega izobraževanja traja 2 leti, programi poklicnega tečaja 1 leto. Trajanje šolanja za posameznika je odvisno od priznanih že opravljenih obveznosti.  Izpitni roki so po predavanjih oz. vsak ponedeljek ob 18.00 uri pisni izpiti in vsak torek ustni izpiti. Praktično usposabljanje pri delodajalcu si udeleženci  organizirajo sami, lahko pa ga organizira šola.

Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja so za tekoče šolsko leto določeni s cenikom storitev v izobraževanju odraslih, ki ga sprejme Svet Srednje trgovske šole Maribor. Prvo leto vpisa v program se plača vpisnina 150,00 EUR, ki je za vse programe enaka in šolnina, ki jo je mogoče plačati v 8 obrokih in je za program trgovec, administrator, ekonomski tehnik, – pti, ekonomoski tehnik – pt, ekonomski tehnik – ssi, 1.050,00 EUR, za program predšolska vzgoja – ssi in poklicni tečaj ter aranžerski tehnik je 1.150,00 EUR.  Zaključni izpit in poklicna matura se plača posebej.

Informativni dnevi 

Za vpis v šolsko leto 2019/20 je informativni dan 18. 6. 2019  ob 18.00 uri. O morebitnih dodatnih terminih informativnih dni  bo šola objavila na spletni strani, sicer pa smo na voljo za informacije v času uradnih ur.