Eko šola

Izobraževalni programi

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

 

VPIS V IZREDNO IZOBRAŽEVANJE IN SAMOIZOBRAŽEVANJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 PODALJŠAN DO 30.11.2019

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja

Srednja trgovska šola Maribor, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle:

 • PROGRAM SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA TRGOVEC IN ADMINISTRATOR,
 • PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK, LOGISTIČNI TEHNIK IN PREDŠOLSKA VZGOJA,
 • PROGRAM POKLICNEGA TEČAJA: EKONOMSKI TEHNIK IN PREDŠOLSKA VZGOJA.

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2019/20

 • Trgovec (30 mest)
 • Administrator (25 mest)
 • Ekonomski tehnik – ssi (25 mest)
 • Ekonomski tehnik – pti (15 mest)
 • Ekonomski tehnik – pt (20 mest)
 • Predšolska vzgoja – ssi (16 mest)
 • Predšolska vzgoja – pt (15 mest)
 • Logistični tehnik – ssi (30 mest)
 • Aranžerski tehnik –  ssi (30 mest)

Pogoji za vpis

Vpisni pogoji so objavljeni v predmetnikih na spletni strani šole. Prijave k vpisu bomo zbirali od 20. junija 2019 do 5. 7. 2019 in od 16. 8. 2019 do 15. 10. 2019 v pisarni izrednega izobraževanja. Po 15. 10. 2019 bomo vpisovali le, če bodo še prosta mesta.

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo prostih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli tisti kandidati, ki bodo prej oddali popolno vlogo za vpis.

Vpis 

Vpis bo potekal v pisarni izrednega izobraževanja predvidoma od 20. 6. 2019 do 15. 10. 2019, kasneje pa le, če bodo še prosta mesta. Za vpis potrebujejo kandidati osebni dokument, davčno številko, vsa spričevala oz. dokazila o dosedanjem izobraževanju, v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo. Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo z obveznostmi, ki jih mora kot udeleženec izobraževanja opraviti do konca izobraževanja, s hišnim redom in pravili izobraževanja odraslih. Ob vpisu kandidati predložijo dokazilo o plačilu vpisnine oz. prvega obroka šolnine.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo oz. zaključni izpit.

Način izvedbe in trajanje izobraževanja

V vseh programih poteka izobraževanje v kombinirani obliki predavanj in izpitov, pa tudi samoizobraževanja, konzultacij in izpitov. Programi srednjega poklicnega izobraževanja trajajo 2 oz. 3 leta, programi srednjega strokovnega izobraževanja trajajo 4 leta, program poklicno tehniškega izobraževanja traja 2 leti, programi poklicnega tečaja 1 leto. Trajanje šolanja za posameznika je odvisno od priznanih že opravljenih obveznosti.  Izpitni roki so po predavanjih oz. vsak ponedeljek ob 18.00 uri pisni izpiti in vsak torek ustni izpiti. Praktično usposabljanje pri delodajalcu si udeleženci  organizirajo sami, lahko pa ga organizira šola.

Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja so za tekoče šolsko leto določeni s cenikom storitev v izobraževanju odraslih, ki ga sprejme Svet Srednje trgovske šole Maribor. Prvo leto vpisa v program se plača vpisnina 150,00 EUR in šolnina, ki jo je mogoče plačati v 8 obrokihin je za program trgovec, administrator, ekonomski tehnik, – pti, ekonomoski tehnik – pt, ekonomski tehnik – ssi, 1.050,00 EUR, za program predšolska vzgoja – ssi in poklicni tečaj ter aranžerski tehnik je 1.150,00 EUR. Zaključni izpit in poklicna matura se plača posebej.

Informativni dnevi 

Za vpis v šolsko leto 2018/19 je informativni dan 18. 6. 2019  ob 18.00 uri. O morebitnih dodatnih terminih informativnih dni  bo šola objavila na spletni strani, sicer pa smo na voljo za informacije v času uradnih ur.

 

Programi naše šole so raznoliki, dinamični in predvsem še vedno zaposljivi. Preverite sami na spodnjih aktualnih povezavah.

Odrasle izobražujemo po programih:

Srednjega poklicnega izobraževanja –  trgovec   PREDMETNIK 

TRGOVEC SKOZI ČAS IN DANES

NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI  ZA PRODAJALCE

NADGRADITE IZOBRAZBO

Srednjega poklicnega izobraževanja – administrator PREDMETNIK

Srednjega strokovnega izobraževanja  – ekonomski tehnik  PREDMETNIK 
Srednjega strokovnega izobraževanja  – aranžerski tehnik (dekorater, pospeševalec prodajePREDMETNIK

Srednjega strokovnega izobraževanja  –  predšolska vzgoja    PREDMETNIK

Srednjega strokovnega izobraževanja – logistični tehnik   PREDMETNIK  
Poklicno tehniškega izobraževanja – ekonomski tehnik   PREDMETNIK  
Poklicni tečaj – ekonomski tehnik   PREDMETNIK  
Poklicni tečaj – predšolska vzgoja   PREDMETNIK

Predavanja so prilagojena odraslim udeležencem. Trudimo se biti šola prijaznih ljudi in vedno prisluhnemo željam in potrebam naših udeležencev.