Eko šola

Evropska unija

Evropska unija je politično-ekonomska zveza, sestavljena iz 28 držav, ki se v glavnem nahajajo v Evropi. Obsega območje, veliko 4.324.782 km2 in ima po ocenah več kot 510 milijonov prebivalcev. EU ima enotni notranji trg, ki ga zagotavlja pravni sistem, ki velja za vse države članice.

Zemljevid Evropske unije

 

SIMBOLI EVROPSKE UNIJE

 • Evropska zastava predstavlja Evropsko unijo ter hkrati enotnost in identiteto Evrope.
Evropska zastava je temno modre barve z dvanajstimi zlatimi zvezdami, ki tvorijo krog in s tem ponazarjajo enotnost, solidarnost in sožitje narodov Evrope.

Število zvezd na zastavi nima nič skupnega s številom držav članic, čeprav je krog simbol enotnosti.

 
 • Evropska himna temelji na deveti simfoniji Ludwiga Van Beethovna iz leta 1823. Beethoven je uglasbil pesem Oda radosti, ki jo je leta 1785 napisal Friedrich von Schiller.
 • Dan Evrope  9. maj –  praznujemo mir in enotnost v Evropi. Ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije.
 • Slogan Evropske unije „Združena v raznolikosti“ se je začel uporabljati leta 2000. Slogan govori o tem, da se evropske države povezujejo v Evropsko unijo za trajni mir in blaginjo, hkrati pa jih bogati različnost njihovih kultur, tradicij in jezikov.

 

Cilji Evropske unije so:

 • krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih državljanov;
 • zagotavljanje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja;
 • trajnostni razvoj na podlagi uravnotežene gospodarske rasti in stabilnosti cen, visoko konkurenčnega tržnega gospodarstva s polno zaposlitvijo ter družbeni napredek in varstvo okolja;
 • boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji;
 • spodbujanje znanstvenega in tehnološkega napredka;
 • večja ekonomska, socialna in teritorialna kohezija ter solidarnost med državami članicami;
 • spoštovanje svoje bogate kulturne in jezikovne različnosti;
 • uvedba ekonomske in monetarne unije z valuto evro.

Vrednote EU so skupne državam članicam, njihove družbe temeljijo na vključenosti, toleranci, pravici, solidarnosti in nediskriminaciji. Te vrednote so sestavni del evropskega načina življenja.

 • Človekovo dostojanstvo
  Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati, saj je podlaga temeljnim pravicam.
 • Svoboda
  Prosto gibanje daje državljanom pravico do prostega gibanja in prebivanja v Uniji. Posamezne svoboščine, denimo spoštovanje zasebnega življenja, svobodo misli, vere, zbiranja, izražanja in informiranja, varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.
 • Demokracija
  Delovanje EU temelji na predstavniški demokraciji. Evropski državljani lahko tudi uveljavljajo politične pravice. Vsak odrasel državljan EU ima pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament. Državljani EU imajo pravico voliti in biti voljen v državi prebivališča ali državi izvora.
 • Enakost
  Enakost zadeva enake pravice vseh državljanov pred zakonom. Na načelu enakosti spolov temeljijo vse evropske politike in evropsko povezovanje. Načelo se uporablja na vseh področjih. Načelo enakega plačila za enako delo je bilo zapisano v Pogodbi leta 1957. Čeprav so še vedno neenakosti, je EU na tem področju zelo napredovala.
 • Pravna država
  EU temelji na načelu pravne države. Vse njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile vse države članice. Pravo in pravico brani neodvisno sodstvo. Države članice so prenesle končno pristojnost na Sodišče Evropske unije. Sodbe Sodišča morajo spoštovati vse države članice.
 • Človekove pravice
  Človekove pravice varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Te pravice zajemajo pravico do nediskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, pravico do varstva osebnih podatkov in pravico dostopa do pravnega varstva.

Ti cilji in vrednote tvorijo temelje EU in so določeni v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.